Şedd-ü Rihal ve İlk Mescid Hadis-i Şerifleri

Peygamber efendimizin buyurduğu üç mescid veya kaynaklardaki adıyla şedd-ü rihal ve yeryüzünde inşa edilen ilk iki mescid hadis-i şeriflerini sırasıyla Ebu Hureyre ve Ebu Zerr (r. anhum) efendilerimiz şöyle nakletmiştir.

Şedd-ü Rihal Hadisi

Ebû Hureyre (r.a.), Hz. Peygamber’in -sallallahü aleyhi ve sellem- şöyle buyurduğunu haber vermiştir:

“ Yolculuk ancak şu üç mescidden birisine ibadet için olur. Benim şu Mescidime, Mescid-i Haram'a ve Mescid-i Aksa'ya”.

(Buhari, Mescidü Mekke 1, 6; Savm 67; Sayd 26; Müslim, Hacc 415,511,512, Ebû Davud, Menasik 94; Tirmizî, Salat 126; Nasaî, Mesacid 10; Darimî Salat 132; Ahmed b. Hanbel, II, 234,238, 278, 501; III, 7, 34, 45,51,53,64, 71, 75, 78, 93, VI, 7)

Hadîs-i Şerîf’te zikredilen üç mescidi diğer mescidlerden fazîletli kılan ortak nokta, her birinin de Peygamberler tarafından bina edilmiş mescidler olmalarıdır.

  • Mescid-i Harâm’ı Hazreti İbrahim (Aleyhisselâm),

  • Mescid-i Aksâ’yı Hazreti Süleyman (Aleyhisselâm) (bir görüşe göre Hazreti Dâvûd Aleyhisselâm),

  • Mescid-i Nebevî’yi ise Peygamber Efendimiz (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem) binâ etmiştir.

Hadis-i şerifin muhtelif rivayetlerini bir arada düşündüğümüz zaman ortaya koyduğu hüküm niteliğindeki gerçekleri şöylece sıralamak mümkündür:

1- Bu üç mescid, diğer mescid ve ma’bedlerden üstündür, faziletlidir.

2- Bu üç mescid için yolculuk yapmak meşrudur. Hadis-i şerif bunu bilhassa teşvik etmektedir.

3- Bu üç mescidden başka herhangi bir mescid için yolculuk yapmak gereksizdir.

"Bütün yeryüzü senin için mescittir. Nerede namaz vaktine girersen orada namazını kıl."

Ebu Zerr (r.a.) anlatıyor: “Ben: Ya Resulullah, yeryüzünde ilk önce hangi mescid binâ edilip konuldu? diye sordum.

Resulullah (sav): "el-Mescidu'l-Haram." buyurdu.

Ben: Sonra hangisi? dedim. Resulullah: "el-Mescidu'l- Aksâ." buyurdu.

Sonra ben: Bu iki mescidin kuruluşu arasında ne kadar zaman vardır? diye sordum. Resulullah: "Kırk sene." buyurdu.

Sonra da: "Ey Ebu Zer! Bütün yeryüzü senin için mescittir. Nerede namaz vaktine girersen orada namazını kıl. Namazın fazileti, vaktinde kılınmasındadır." buyurdu.

( Sahih-i Buhâri, Kitabu'l Enbiyâ, B.12,Hds.40. B.42, Hds.98. Sahih-i Muslim, Kitabu'l Mesâcid, Hds. 1-2. Sünen-i İbn Mace, Kitabu'l Mesâcid, B.7,Hds.753. Sünen-i Nesâi, , Kitabu'l Mesâcid,B. 3, Hds.690. Abdurrezzâk es-San'ânî, Musannef, çev. Hasan Yıldız, İst, 2012, C.3. Sh. 447,Hds.5925. İmam Ahmed b. Hanbel, Müsned, çev. Hüseyin Yıldız, Vdğ. İst. 2013, C.3, Sh, 330-332, Hds. 3612-3617. Beyhakî, Şuabu'l- İman, çev. Hüseyin Yıldız, Vdğ. İst. 2015,C.4, Sh. 456, Hds. 3696.)
Kaynak: islamveihsan.com
Bir önceki hadis-i şerifler için;

Henüz Yorum Yapılmamış